Εκστρατείες

Κλιματική Δικαιοσύνη

Μαζί με το όραμα, τις αξίες και τη στρατηγική του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικτύου των Φίλων της Γης Ευρώπης αγωνίζονται για την κλιματική δικαιοσύνη, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και για να κάνει η Κύπρος το μερίδιο που της αναλογεί στην προσπάθεια για περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1.5 βαθμούς κελσίου, τηρώντας την επιστημονική πραγματικότητα.

Στοχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα προχωράμε προς την ισότητα. Η κλιματική δικαιοσύνη απαιτεί πως η μετάβαση στην Κύπρο πρέπει να γίνει χωρίς να μείνει κανένας πίσω.   

Καθαρή Ενέργεια

Ο στόχος της κλιματικής δικαιοσύνης είναι ανέφικτος χωρίς την αντιμετώπιση του κύριου παράγοντα που συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή: τα ορυκτά καύσιμα. Η αντικατάσταση όλων των μορφών ορυκτών καυσίμων με βιώσιμες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι ένας από τους κύριους στόχους των Φίλων της Γης Κύπρου για το 2030. Επιπρόσθετα, η ενέργεια θα πρέπει να είναι προσιτή και προσβάσιμη σε όλους, καλύπτοντας τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Προωθούμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανήκουν στην κοινότητα και διαχειρίζονται από αυτήν, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η παραγωγή της σέβεται το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στόχος μας είναι να εξαλείψουμε την ενεργειακή φτώχεια και να εμποδίσουμε μεγάλης κλίμακας υποδομές για ψεύτικες λύσεις που επιδεινώνουν τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις κοινωνικές ανισότητες.

Μηδενικά Απόβλητα

“Μηδενικά Απόβλητα” είναι η εξοικονόμηση όλων των πόρων μέσω υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης προϊόντων, συσκευασιών και υλικών χωρίς καύση, και χωρίς την απόρριψή τους στο έδαφος, το νερό ή τον αέρα όπου απειλούν το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία.

 

H προσέγγιση “Πόλεις Μηδενικών Αποβλήτων” είναι μια συνεχείς προσπάθεια σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης για τη σταδιακή εξάλειψη των αποβλήτων – όχι με την καύση ή την υγειονομική ταφή τους – άλλα με τη δημιουργία και την εφαρμογή συστημάτων που δεν παράγωγουν απόβλητα εξ αρχής. Οι δήμοι που δεσμεύονται και εφαρμόζουν συγκεκριμένα βήματα προς την κατεύθυνση της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, εργάζονται για τη διατήρηση όλων των πόρων μέσω της υπεύθυνης παραγωγής, κατανάλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης προϊόντων, συσκευασιών και υλικών.

Οι Φίλοι της Γης συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες και τις πόλεις της Κύπρου για την υιοθέτηση δραστικών και ολιστικών μέτρων για την πρόληψη των αποβλήτων, ενώ παράλληλα ευαισθητοποιούν το κοινό για την υιοθέτηση ενός πιο έξυπνου τρόπου ζωής και βιώσιμων καταναλωτικών προτύπων σύμφωνα με την “κυκλική” διαχείριση των πόρων.

Επισιτιστική Κυριαρχία

Η τροφική κυριαρχία υποστηρίζει βιώσιμα συστήματα τροφίμων και τις τοπικές κοινότητες. Ασχολείται με τους μηχανισμούς και τις πολιτικές που διέπουν την τροφική μας αλυσίδα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. Οι άνθρωποι που παράγουν, διανέμουν και καταναλώνουν τρόφιμα έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν το διατροφικό σύστημα αντί των παραγόντων της αγοράς που κυριαρχούν σήμερα σε αυτό.

 

Στο πλαίσιο του οράματός μας, συμμετέχουμε ενεργά στην ενδυνάμωση τοπικών ομάδων και κοινοτήτων, δραστηριοποιούμαστε για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και εκπαιδεύουμε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε θέματα σχετικά με τη επισιτιστική κυριαρχία και την αγροοικολογία.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με διεθνή δίκτυα που ασχολούνται με το θέμα αυτό, όπως οι Φίλοι της Γης Europe και International και η La Via Campesina, τα επόμενα χρόνια, έχει μεγάλη σημασία για την επίτευξη της επισιτιστικής κυριαρχίας.

Βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία και η μεταβλητότητα της φυτικής και ζωικής ζωής ενός οικοτόπου ή ολόκληρης της Γης. Η προστασία της βιοποικιλότητας είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση ενός ανθεκτικού οικοσυστήματος, δεδομένου ότι η επιβίωση των φυτών και των ζώων εξαρτάται από αυτήν. Ανθρωπογενείς παράγοντες απειλούν με εξαφάνιση εκατομμύρια είδη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κρίση βιοποικιλότητας. Η αποψίλωση των δασών, η κατασκευή φραγμάτων, η υπεραλίευση, η ρύπανση από τα πλαστικά και τα χωροκατακτητικά είδη συμβάλλουν στην κρίση αυτή. Οι ραγδαίες αλλαγές στο κλίμα είναι ακόμη πιο τρομακτικές, καθώς τα είδη μπορεί να μην είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Ο φυσικός χρόνος εξαφάνισης επιτρέπει τη δημιουργία νέων ειδών. Παρ’ όλα αυτά, ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης είναι εκατοντάδες φορές ταχύτερος από αυτόν που θα έπρεπε φυσιολογικά να είναι. Πολλά είδη έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα και προστατευόμενα και αν όλα αυτά τα είδη εξαφανιστούν, τότε μπορεί να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μαζική εξαφάνιση στα επόμενα 240-540 χρόνια.