Οριζόντια θέματα

Νεολαία

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου επιδικώκουν τη διατήρηση της ομάδας της νεολαίας των Φίλων της Γης Κύπρου και στην επέκτασή της. Η Νεολαία των Φίλων της Γης Κύπρου θα αναπτύξει περαιτέρω τους τρόπους συνεργασίας με τη νεολαία και τη συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων των Φίλων της Γης Κύπρου. Επιπρόσθετα, οι Φίλοι της Γης Κύπρου κινητοποιούν πόρους για το έργο της νεολαίας των Φίλων της Γης Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ανταλλαγής στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Διαθεματικότητα

Η διαθεματικότητα είναι ένα πλαίσιο για την κατανόηση και την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο οι διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές ταυτότητες ενός ατόμου επικαλύπτονται και συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μορφές προνομίων και καταπίεσης. Μέσω αυτής της οπτικής γωνίας, μπορούμε να εμπλουτίσουμε την κατανόησή μας και να αγωνιστούμε αποτελεσματικά κατά των καταπιεστικών συστημάτων. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα διαθεματικά κινήματα είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της συστημικής καταπίεσης και την επίτευξη πραγματικής δικαιοσύνης. 

Για τον σκοπό αυτό, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός ανοικτού, ποικιλόμορφου και χωρίς αποκλεισμούς κινήματος περιβαλλοντικής δικαιοσύνης που αναγνωρίζει και ενσωματώνει τη διαθεματικότητα σε όλες τις εργασίες του. Στόχος μας είναι να κατανοήσουμε και να ενημερωθούμε για τις αιτίες αυτών των αδικιών.

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Μπορούμε να διαδραματίσουμε κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση και την επανεκπαίδευση σε όλους τους θεματικούς τομείς της στρατηγικής μας. Αυτό μπορεί να γίνει με τη διεξαγωγή ερευνών, έτσι ώστε να επηρεάσουμε τους φορείς λήψης αποφάσεων, την εφαρμογή πολιτικών και τη δημιουργία ασφαλών χώρων ανεξάρτητου διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών.

Το έργο των ΦτΓ Κύπρου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση βασίζεται τόσο σε περιβαλλοντικά όσο και σε κοινωνικά ζητήματα. Με το έργο μας ενθαρρύνουμε την περιβαλλοντική εκπαίδευση τόσο μέσα στα σχολεία όσο και έξω από τα επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε δημοφιλή εργαλεία εκπαίδευσης που στοχεύουν στην αλλαγή συνηθειών, στάσεων, κοινωνικών πρακτικών και κατανόησης που υποδεικνύουν μια λύση για την κοινωνική και περιβαλλοντική υποβάθμιση που πλήττει τον σύγχρονο κόσμο.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμη απίστευτες δυνατότητες στην εκπαίδευση, γι’ αυτό επενδύουμε και θα επενδύσουμε τον απαραίτητο χρόνο και πόρους για να ενδυναμώσουμε το κοινό μέσω της γνώσης.

Ανάπτυξη Δικτύου

Οι ΦτΓ Κύπρου έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο ενεργών μελών και εθελοντών στις πόλεις της Λεμεσού και της Λευκωσίας. Το όραμά μας για το μέλλον θα είναι να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της προσέγγισης, της συμμετοχής και της συσπείρωσης ενεργών πολιτών από όλες τις πόλεις της Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ώστε να συμπεριλάβουμε περιθωριοποιημένους πολίτες που συνήθως αποκλείονται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οι μελλοντικές εργασίες μας, θα επικεντρωθούν επίσης στην εμπλοκή των κοινοτήτων και στη δημιουργία τοπικών ομάδων των ΦτΓ Κύπρου από περιοχές με μεγάλη βιοποικιλότητα που σήμερα απειλούνται, όπως η περίπτωση της χερσονήσου του Ακάμα.